Visitationsprocedure

Visitationen bygger på en vurdering af patientens aktuelle situation og behov, og foretages løbende i et samarbejde mellem hospiceledelse og den tilknyttede overlæge
 
Når henvisningen er modtaget, vurderes og visiteres den af hospiceledelse og overlæge i forhold til visitationskriterierne.
 
Visitationen af henvisningerne bygger på en vurdering af patientens aktuelle situation og behov, og foretages løbende (på hverdage) i et samarbejde mellem hospiceledelse og den tilknyttede overlæge.

Visitationen foregår ved at overlægen og hospicechefen eller souschefen sammen gennemgår henvisningen mhp vurdering af patientens samlede situation og kompleksiteten af de palliative behov.

Der vurderes på de fysiske, psykologiske/emotionelle, sociale/praktiske symptomer, samt forventet restlevetid.

Det vurderes endvidere, om patienten som udgangspunkt er visiteret til symptomlindrende ophold, eller til livets afslutning.

Ved behov for yderligere oplysninger fra patient, pårørende, praktiserende læge, sygehus, hjemmepleje eller plejecenter, kontaktes disse og visitationsbesøg foretages efter aftale, hvis det skønnes aktuelt for visitationen.

Når visitationen er foretaget, informeres patient og/eller pårørende, samt relevante samarbejdspartnere om visitationsresultatet.

De visiterede henvisninger kommer ikke på en prioriteret venteliste. Når en ledig plads haves, foretages der en opdatering af oplysningerne om de patienter der venter på en plads.

Der udføres således løbende en aktuel vurdering at patienternes samlede situation og komplekse palliative problemstillinger.

Når vi har overblik over de ventende patienters aktuelle status, samt situationen på hospice, tilbydes pladsen til den patient der ud fra en samlet vurdering, bedst kan profitere af pladsen.

Spørgsmål vedrørende visitationen besvares altid af hospicechefen eller afdelingssygeplejersken.

Gå til siden "når man har fået plads" her.