Generalforsamling 2023

Program og dagsorden for Generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Sydfyn

18. april 2023 kl. 19.00

på Hospice Sydfyn, Skovsbovej 100, 5700 Svendborg


(evt. parkering ved SG Husets parkeringsplads)
 

a)    Formand Helle Nielsen bød velkommen til de tilstedeværende medlemmer (ca. 40).

b)    Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  Som Dirigent valgtes Arne Knudsen
 2. Bestyrelsens beretning for 2023
  Formanden fremlagde beretning for året 2022. Beretningen blev taget til efterretning.
 3. Årsrapport for 2022 forelægges til godkendelse
  Kasserer Jens Pedersen gennemgik årsrapport for 2022. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget for 2023 fremlægges til orientering
  Kassereren fremlagde budget for 2023. Budgettet blev taget til efterretning
 5. Forslag til kontingent for 2023 forelægges til godkendelse. 
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr, for enkettmedlemmer og mindst 300 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder blev godkendt.
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Ingen forslag til behandling.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
  Allan Bojsen blev genvalgt
  Helle Nielsen blev genvalgt
  Henning Moritzen blev genvalgt
  Lissi Beier blev genvalgt
  Vibeke Bak Møller blev genvalgt

  Valg af revisor:
  RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
 8. Eventuelt
  Helle Nielsen takkede Arne Knudsen for dirigenthvervet.

Referent: Jeff Levin Westh