Hvem kan komme på Hospice

Hospice Sydfyn modtager patienter der har en alvorlig, uhelbredelig sygdom med komplekse palliative problemstillinger, og hvor behovet for tværfaglig specialistindsats er tilstede.
 

Symptomerne kan være af fysisk, social, psykologisk og åndelig/eksistentiel karakter, og derfor skal patienten:
 

  • lide af en livstruende, uhelbredelig, fremadskridende sygdom og være informeret herom
  • opfylde betingelserne for udfærdigelse af terminal erklæring og være diagnostisk færdigudredt
  • have komplekse symptomer, som kræver tværfaglig, specialiseret, palliativ indsats
  • selv ønske at komme på hospice og skal kunne opleve kvalitet i livet ved opholdet
  • have accepteret henvisningen til Hospice Sydfyn
  • være orienteret om, at hospice er et ud af flere mulige tilbud
  • være bekendt med, at hvis indlæggelsen har ført til optimal symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, vil udskrivelse fra hospice finde sted.

  
Der kan henvises og visiteres til:
 

  • Ophold til palliativ pleje og behandling i den sidste livsfase 

 

  • Symptomlindrende ophold til palliativ pleje og behandling i en kortere periode på op til 3 ugers varighed mhp. at patienten igen vil kunne udskrives  


Ophold på hospice kræver en lægehenvisning fra egen læge eller sygehuslæge, der sammenholdes med en specialiseret vurdering og visitation fra ledelse og læge på Hospice Sydfyn.